Elektromontáže VN a VVN

Elektromontážne činnosti

Naša spoločnosť je oprávnená vykonávať montáže, opravy, rekonštrukcie a údržbu na elektrotechnických zariadeniach do 400 kV  vrátane výroby rozvádzačov nízkeho napätia.

Odborné činnosti vykonávajú len zamestnanci vlastniaci príslušné osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike vydané podľa  §16 zákona NR SR č.124/2006 Z.z.  vyhlášky MPSVaR  č.508/2009 Z.z.

Služby pre oblasť energetiky vysokého napätia najmä montáže, servis,  odborné správy  a rekonštrukcie elektrotechnických  zariadení rozvodní a transformátorových staníc

 

Dodávky energetických zariadení (nové alebo repasované transformátory,výkonové vypínače,stykače,tlmivky…)

Dodávky špeciálnej meracej aparatúry pre energetiku- Meracie prístroje pre energetiku -Energopomiar

Aplikácie systémov merania spotreby elektrickej energie

Poradenstvo v oblasti elektroenergetiky