Čiastkové výboje v zariadeniach VN

Pri výrobe izolačného systému sa nedá vždy zabrániť vzniku malých chýb a nehomogenít v dielektriku. Keď sa táto nehomogenita nachádza medzi elektródami, ku ktorým je priložené napätie, môže intenzita elektrického poľa v mieste nehomogenity prekročiť elektrickú pevnosť prostredia a v tomto mieste dôjde k veľmi rýchlemu javu, k elektrickému výboju. Takýto výboj nazývame čiastkovým výbojom. Čiastkový výboj je lokálny samostatný výboj, ktorý nepremosťuje celú medzielektródovu vzdialenosť. O čiastkových výbojoch sa vo všeobecnosti hovorí vtedy, ak dôjde k premosteniu ibačasti vzdialenosti medzi elektródami a zvyšok je schopný uniesť celé prevádzkové, alebo skúšobné namáhanie. Dráha čiastkového výboja sa môže začínať buď priamo na elektróde, alebo v medzielektródovom priestore (dutinky, medzi jednotlivými vrstvami izolačného materiálu).

A – Korónové výboje
B – Povrchové výboje pri rôznych izolantoch
C – nedokonalé priliehanie elektródy k izolantu
D – chybné miesta dielektrika
E – ostré hrany na elektródach v izolante –
stromčeky

Prítomnosť čiastkových výbojov v izolačnom systéme značne znižuje spoľahlivosť a životnosť elektroenergetických zariadení. V dôsledku ich pôsobenia dochádza k elektrickému, erozívnemu, chemickému a tepelnému poškodeniu izolačného materiálu. Elektrické poškodenie je spojené s vytvorením vodivej dráhy v mieste výskytu čiastkových výbojov. Pri vysokej lokálnej  intenzite elektrického poľa sa vodivá dráha môže postupne  šíriť dielektrikom a spôsobiť elektrický prieraz.